برچسب: انعطاف_پذیری

باراوسل برای مردان

حقیقت غیرقابل انکار این است که زن و مرد شبیه یه یکدیگر آفریده نشده‌اند و در فیزیک و قدرت بدنی تفاوت بسیاری دارند. همین تفاوت در خلقت موجب تفاوت در انتخاب نوع ورزش هم شده است.